Чишћење речног корита реке Јабланица

Штампа

-

Управљање водама I реда, уређење и регулација речног корита спада у надлежност јавног водопривредног предузећа “СРБИЈАВОДЕ”. На захтев локалне самоуправе, у Медвеђи је одржан састанак са руководиоцем Техничког сектора “Србијеводе”, Бранком Кујунџићем.

Јавно водопривредно предузеће издаје водне услове, сагласност и дозволу за уређење водотока и изградњу заштитних водних објеката на водама I реда. Кроз општину Медвеђа протиче река Јабланица која спада у воде I реда, што је сврстава  у оквире надлежности ЈВП ”Србијаводе”.

Просторним планом јединице локалне самоуправе у области уређења водотокова, планиран је наставак регулационих радова на уређењу речних токова, а ово уређење ће бити у складу са елаборатом који ће израдити “Србијаводе”. За те намене биће одвојена средства до 25 милиона динара од стране ЈВП ”Србијаводе”.

“Од како је урађен кеј реке Јабланице, пре више од 2 деценије, није било дозвола за регулисање речног корита, па је ток реке Јабланице у општини Медвеђа сада у јако лошем стању. Заједно смо са стручним лицима обишли корито реке и договорили израду елабората до пролећа када ће и започети санација, уређење и регулација речног тока реке Јабланица” – рекао је др Небојша Арсић, председник општине Медвеђа.

У насељу Чокотанци, у протеклом периоду урађена је санација и уређење Капитске реке. Радове на уређењу речног корита извршило је Јавно комунално предузеће “Обнова” из Медвеђе. Обзиром да је ова река протекле године била плављена, неопходна је била санација како не би дошло до изливања приликом будућих већих падавина.

У току су разговори са ЈВП “Србијаводе“ у циљу израде пројектно-техничке документације за реконструкцију постојеће регулације речног корита у Сијаринској Бањи, као и наставак изградње регулације низводно од основне школе у Сијаринској Бањи.